Our Experts

Name: Ming Chen
Title: Professor and Director, Department of Radiation Oncology
Email: chenming@sysucc.org.cn
Phone:
Profile
Dr. Ming Chen is a professor and the Chair of Department of Radiation Oncology of Sun Yat-sen University Cancer Center. He focuses on the treatment of thoracic cancer, clinical trial and translational research. He specializes in the research of immune microenvironment of small cell lung cancer, and the development of new radiotherapy technique and radiation combined modality. Dr. Ming Chen is now serving as a steering committee member in global clinical trials and leading several multicenter trials in China. He has published more than 160 papers in peer-reviewed journals including JAMA Oncology, Nature Communication, Clinical Cancer Research, Cancer, International Journal of Radiation Oncology Biology Physics. Dr. Ming Chen is the vice chair of Chinese Society for Radiation Oncology (CSTRO), and the chair elected of Radiation Oncologist Committee of Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO).
Interests
Radiotherapy techniques and radiation combined modality development, clinical trial and translational research on thoracic cancer, and experimental research on immune microenvironment of small cell lung cancer.
Education
Dr. MingChen received his MD degree from Suzhou Medical College in1986, MSdegree fromShanghai Medical University in 1998, PhD degree from Wuhan University in 2013, andpost-doctoral research diploma from the University of Michigan in 2005.
Publications
(2020-2021) 
1. Ming Chen, Runzhe Chen, Ying Jin, Jun Li, Jiexin Zhang, Junya Fujimoto, Won-Chul Lee, Xin Hu, Shawna M. Hubert, Bo Zhu, Yanhua Tian, Julie George, Xiao Hu, Yamei Chen, Meijuan Wu, Carmen Behrens, Chi-Wan Chow, Hoa H.N. Pham, Junya Fukuoka, Jia Wu, Edwin Roger Parra, Carl M. Gay, Latasha D. Little, Curtis Gumbs, Xingzhi Song, Lixia Diao, Qi Wang, Robert Cardnell, Jianhua Zhang, Jing Wang, Don L. Gibbons, John V. Heymach, J. Jack Lee, William N. William Jr., Bonnie Glisson, Ignacio Wistuba, P. Andrew Futrea, Roman K. Thomas, Alexandre Reuben, Lauren A. Byers, and Jianjun Zhang. Genomic and TCR repertoire intratumor heterogeneity of small cell lung cancer and its impact on survival. Nature Communication, 2021, 12:6655 doi.org/10.1038/s41467-021-26821-8 

2. Yongling Ji, Xianghui Du, Weiguo Zhu, Yanguang Yang, Jun Ma, Li Zhang, Jiancheng Li, Hua Tao, Jianhong Xia, Haihua Yang, Jin Huang, Yong Bao, Dexi Du, Degan Liu, Xiusheng Wang, Chaoming Li, Xinmei Yang, Ming Zeng, Zhigang Liu, Wen Zheng, Juan Pu, Jun Chen, Wangyuan Hu, Peijing Li, Jin Wang, Yujin Xu, Xiao Zheng,Jianxiang Chen, Wanwei Wang, Guangzhou Tao, Jing Cai, Jizhong Zhao, Jun Zhu, Ming Jiang, Yan Yan, Guoping Xu, Shanshan Bu, Binbin Song, Ke Xie, Shan Huang, Yuanda Zheng, Liming Sheng, Xiaojing Lai, Ying Chen, Lei Cheng, Xiao Hu, Wenhao Ji, Min Fang, Yue Kong, Xiaofu Yu, Huizhang Li, Runhua Li, Lei Shi, Wei Shen, Chaonan Zhu, Junwei Lv, Rong Huang, Han He, and Ming Chen. Concurrent Chemoradiotherapy with S-1 for Older Patients with Esophageal Cancer: A Multicenter, Randomized, Phase 3 Trial. JAMA Oncology, 2021, doi:10.1001/jamaoncol.2021.2705 

3. Ying Jin, Yamei Chen, Huarong Tang, Xiao Hu, Shawna Hubert, Qian Li, Dan Su, Haimiao Xu, Yun Fan, Xinmin Yu, Qixun Chen, Jinshi Liu, Wei Hong, Yujin Xu, Huan Deng, Dapeng Zhu, Pansong Li, Yuhua Gong, Xuefeng Xia, Carl Gay, Jianjun Zhang, and Ming Chen. Activation of PI3K/AKT pathway is revealed as a potential mechanism of treatment resistance in small cell lung cancer. Clinical Cancer Research, 2021 (accepted)

4. Zhengbo Song, Tianchi Liu, Lei Shi, Zongyang Yu, Qing Shen, Mengdi Xu, Zhangzhou Huang, Zhijian Cai, Wenxian Wang, Chunwei Xu, Jingjing Sun and Ming Chen. The deep learning model combining CT image and clinicopathological information for predicting ALK fusion status and response to ALK-TKI therapy in non-small cell lung cancer patients. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 2020, doi:10.1007/s00259 -020-04986-6

5. Yunhe Gao, Rui Huang, Yiwei Yang, Jie Zhang, Kainan Shao, Changjuan Taoa, Yuanyuan Chen, Dimitris N. Metax, Hongsheng Li and Ming Chen. FocusNetv2: Imbalanced large and small organ segmentation with adversarial shape constraint for head and neck CT images. Medical Image Analysis. 2020, DOI:10.1016/j.media. 2020. 101831

6. Xiao Hu, Yong Bao, Yujin Xu, MD, Huineng Zhu, Jinshi Liu, Li Zhang, Ying Guo, Ying Jin, Jin Wang, MD, Honglian Ma, Xiaoling Xu, Zhengbo Song, Hua-rong Tang, Fang Peng, Min Fang, Yue Kong, Mengyuan Chen, Baiqiang Dong, Liang Zhu, Chang Yu, Xinmin Yu, Wei Hong, Yun Fan, Yiping Zhang, Pengcheng Chen, Qiang Zhao, Youhua Jiang, Xinming Zhou, Qixun Chen, Wenyong Sun, Weimin Mao, and Ming Chen. Final Report of a Prospective Randomized Study on Thoracic Radiotherapy Target Volume for Limited-Stage Small Cell Lung Cancer. Cancer, 2020, 126(4):840-849
Updated December 2021 by International Office, Sun Yat-sen University Cancer Center

 

Where are we | Contact us|

Copyright:Sun Yat-sen University Cancer Center Designed by Wanhu.