Our Experts

Name: Qi Zhao
Title: Associate Professor
Email: zhaoqi@sysucc.org.cn
Phone: +86-020-87342609
Profile

Dr Qi Zhao is currently an associate professor of cancer genomics in Sun Yat-sen University Cancer Center (SYSUCC). He gained his Ph.D of Bioinformatics at Sun Yat-sen university in 2016.  Then he finished a 3-year Postdoc training in Oncology at Sun Yat-sen Cancer Center. During the period of postdoc training, Dr Zhao was one of the core members in bioinformatics center of the department and mainly charged with development and deployment of NGS pipeline in high performance computing clusters. He is also in charge of cancer microbiome research platform.  He joined Sun Yat-sen University Cancer Center as an Associate Professor in November 2019. He focus on GI cancer bioinformatics and mainly work on related bioinformatic tool development and biomarker discovery from multi-omic cancer dataset. He has published more than 50 peer-reviewed papers, including some papers in high impact journals such as JAMA oncology, Cell Research, Science Transl Med, Nature Communications, EMBO Mol Med. Nucleic Acid Res, Briefings in Bioinformatics. 

Interests

Development of novel algorithm, application, database tools for cancer omic data analysis; Identification of ICI biomarkers for tumor diagnosis and prognosis with machine-learning approaches: Dissecting genomic-clinical associations in GI cancers.

Education
2005  B.S. in Bioengineering
Shaanxi University of Science & Technology in Xi’an, Shaanxi, China
2011 Ph.D. in Bioinformatics
Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong, China
2016-2019 Postdoc in Oncology
Sun Yat-sen University Cancer Center, Guangzhou, Guangdong, China
Publications

1. Zhao Qi*, Wang Feng#,*, Chen Yan-Xing*, Chen Shifu*, Yao Yi-Chen, Zeng Zhao-Lei, Jiang Teng-Jia, Wang Ying-Nan, Wu Chen-Yi, Jing Ying, Huang You-Sheng, Zhang Jing, Wang Zi-Xian, He Ming-Ming, Pu Heng-Ying, Mai Zong-Jiong, Wu Qi-Nian, Long Renwen, Zhang Xiaoni, Huang Tanxiao, Xu Mingyan, Qiu Miao-Zheng, Luo Hui-Yan, Li Yu-Hong, Zhang Dong-Shen, Jia Wei-Hua, Chen Gong, Ding Pei-Rong, Li Li-Ren, Lu Zheng-Hai, Pan Zhi-Zhong, Xu Rui-Hua#. Comprehensive profiling of 1015 patients’ exomes reveals genomic-clinical associations in colorectal cancer. Nature Communications, 2022. 13(1) 1-17.

2. Mengni Liu*, Jianyu Chen*, Xin Wang, Chengwei Wang, Xiaolong Zhang, Yubin Xie, Zhixiang Zuo, Jian Ren#, Qi Zhao#. MesKit: a tool kit for dissecting cancer evolution of multi-region tumor biopsies through somatic alterations. gigaScience. 2021 May 15;81(10):2636-2650.

3. Qi-Nian Wu*, Xiao-Jing Luo*, Jia Liu*, Yun-Xin Lu, Yun Wang, Jingjing Qi, Ze-Xian Liu, Qi-Tao Huang, Ze-Kun Liu, Jia-Bin Lu, Ying Jin, Heng-Ying Pu, Pei-Shan Hu, Jia-Bo Zheng, Zhao-Lei Zeng, Huai-Qiang Ju, Dan Xie, Qi Zhao#, Ruihua Xu#. MYC-Activated LncRNA MNX1-AS1 Promotes the Progression of Colorectal Cancer by Stabilizing YB1. Cancer Research. 2021 May 15;81(10):2636-2650.  

4. Teng-Jia Jiang*, Fang Wang*, Ying-Nan Wang*, Jia-Jia Hu, Pei-Rong Ding, Jun-Zhong Lin, Zhi-Zhong Pan, Gong Chen, Jian-Yong Shao, Rui-hua Xu, Qi Zhao#, Feng Wang#. Germline mutational profile of Chinese patients under 70 years old with colorectal cancer. Cancer Communications, 2020 Nov;40(11):620-632

5. Huiyan Luo*, Qi Zhao*, Wei Wei*, Lianghong Zheng*, Shaohua Yi*, Gen Li, Wenqiu Wang, Hui Sheng, Hengying Pu, Haiyu Mo, Zhixiang Zuo, Zexian Liu, Chaofeng Li, Chuangbo Xie, Zhaolei Zeng, Weimin Li, Xiaoke Hao, Yuying Liu, Sumei Cao, Guoliang Xu, Wanli Liu, Sarah Gibson, Kang Zhang, Rui-Hua Xu#. Circulating tumor DNA methylation profiles enable early diagnosis, prognosis prediction and screening of colorectal cancer. Science Translational Medicine. 01/2020, DOI:10.1126/scitranslmed.aax7533. 

6. Huai-Qiang Ju*, Qi Zhao*, Feng Wang*, Ping Lan*, Zixian Wang*, Zhi-Xiang Zuo, Qi-Nian Wu, Xin-Juan Fan, Hai-Yu Mo, Li Chen, Xiang-Bo Wan, Gong Chen, Yu-Hong Li, Wei-Hua Jia, Rui-Hua Xu#. A circRNA signature predicts postoperative recurrence in stage II/III colon cancer. EMBO Molecular Medicine. 09/2019, 11(3), DOI:10.15252/emmm.201810168. 

7. Qi Zhao*, Yu Sun*, Zekun Liu*, Hongwan Zhang, Xingyang Li, Kaiyu Zhu, Ze-Xian Liu#, Jian Ren#, Zhixiang Zuo#. CrossICC: Iterative consensus clustering of cross-platform gene expression data without adjusting batch effect. Briefings in Bioinformatics, 2019. DOI: 10.1093/bib/bbz116. 

8. Qi Zhao*, Yu Sun*, Dawei Wang*, Hongwan Zhang, Kai Yu, Jian Zheng, Zhixiang Zuo: LncPipe: A Nextflow-based pipeline for identification and analysis of long non-coding RNAs from RNA-Seq data. Journal of Genetics and Genomics. 07/2018; 45(7). 

9. Zhixiang Zuo*, Huanjing Hu*, Qingxian Xu*, Xiaotong Luo, Di Peng, Kaiyu Zhu, Qi Zhao#, Yubin Xie#, Jian Ren#. BBCancer: An expression atlas of blood-based biomarkers in the early diagnosis of cancers. Nucleic Acids Research. 10/2019, DOI:10.1093/nar/gkz942. 

10. Feng Wang*, Qi Zhao*, Ying-Nan Wang, Ying Jin, Ming-Ming He, Ze-Xian Liu, Rui-Hua Xu*. POLE or POLD1 mutations are new predictive biomarkers for immunotherapy across multiple cancer types. JAMA oncology. 2019, DOI:10.1001/jamaoncol.2019.2963. 

11. Qi Zhao*, Yubin Xie*, Yueyuan Zheng*, Shuai Jiang, Wenzhong Liu, Weiping Mu, Zexian Liu, Yong Zhao, Yu Xue, Jian Ren#: GPS-SUMO: A tool for the prediction of sumoylation sites and SUMO-interaction motifs. Nucleic Acids Research 05/2014; 42(W1). 
Updated May 2022 by International Office, Sun Yat-sen University Cancer Center

Where are we | Contact us|

Copyright:Sun Yat-sen University Cancer Center Designed by Wanhu.